Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : I/64 Kľače - Šuja

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
č.j. 01/2736/2019/UR/26-Ďu dňa 15.8.2019
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
 
ROZHODNUTIE
 
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
I/64 Kľače - Šuja
 
v katastrálnom území : Kľače, Rajec, Šuja
 
na pozemku parc. číslo : líniová stavba
 
druh stavby : verejnoprospešná stavba
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods. 3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej Rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 16.4.2007 pod číslom 01/412/2007/UR/03-Ja, ktoré bolo predĺžené Rozhodnutím vydaným Mestom Rajec dňa 9.3.2010 pod číslom 01/121/2010/UR/04-Ja a Rozhodnutím vydaným Mestom Rajec dňa 4.11.2013 pod číslom 01/1758/2013/UR/13-Ďu pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, Žilina a rozhodol takto :
 
p o v o ľ u j e
 
predĺženie platnosti Rozhodnutia o umiestnení stavby
 
do 4.11.2023
 
Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného Rozhodnutia č. 01/412/2007/UR/03-Ja zo dňa 16.4.2007 ostávajú bez zmeny.

Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Žilina o predĺženie platnosti Rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec dňa 16.4.2007 pod č. 01/412/2007/UR/03-Ja, predĺženie platnosti Rozhodnutia bolo povolené dňa 9.3.2010 pod č. 01/121/2010/UR/04-Ja a ďalšie predĺženie platnosti Rozhodnutia bolo povolené dňa 4.11.2013 pod č. 01/1758/2013/UR/13-Ďu. Dôvodom žiadosti je zdĺhavý proces prípravy predmetnej stavby.
 
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „I/64 Kľače – Šuja“ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb.
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad dňa 23.11.2018 oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie bolo doručované aj verejnou vyhláškou podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.
Na základe uvedeného doručil p. Novosad Vladimír do podateľne MsÚ Rajec námietku zo dňa 3.12.2018, ktorá je zaevidovaná pod č. 3519/2018, k spisu č. 01/2736/2018, vo veci týkajúcej sa predĺženia platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby I/64 Kľače – Šuja.
Zároveň podala námietku aj manželka pána Novosada, Mgr. Novosadová Anna dňa 3.12.2018, ktorá je zaevidovaná pod č. 3518/2018, k spisu č. 01/2736/2018, vo veci predĺženia platnosti umiestnenia stavby I/64 Rajecké Teplice – Kľače (chyba v názve stavby).
 
Následne Mesto Rajec ako príslušný stavebný úrad oznámil účastníkom konania, že bol spis doplnený o námietky proti vydaniu rozhodnutia.
 
Stavba cesty I/64 Kľače – Šuja prechádza, resp. jej umiestnenie sa nachádza v katastrálnom území Rajec.
 
Stanovisko Mesta Rajec k uplatňovaným námietkam zo dňa 19.6.2019 :
V roku 1994 uznesením mestského zastupiteľstva č. 10/94 bol schválený zámer prevodu pozemku KNC parcela č. 1317 o výmere 4835 m² verejnou súťažou.
Uznesením MZ Mesta Rajec č. 24/94 bol schválený predaj pozemku pre požadovaný podnikateľský zámer p. Vladimírovi Novosadovi, parcela č. 1317 o rozlohe 4835 m² na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže, ktorý bol realizovaný kúpnou zmluvou V726/95.
V súčasnosti na liste vlastníctva č. 1364 je uvedený zápis v časti A, pozemok registra C parcela č. 1317/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 3008 m², pozemok registra C parcela č. 1317/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1827 m² vo vlastníctve Novosad Vladimír a Anna Novosadová v podiele 1/1.
 
Územný plán mesta Rajec s názvom : „Územný plán sídelného útvaru Rajec – aktualizácia a doplnky“ bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 116/94. Zhotoviteľom uvedeného dokumentu bol Ing. arch. Marián Hanzalík, Bratislava.
V zmysle výkresu : „komplexný návrh“ bola navrhnutá trasa štátnej cesty I. triedy – prekládka (obchvat) rýchlostná vo variantnom riešení – variant I. a variant II – požadovaný MZ.
 
Variantný návrh nerieši trasu cez pozemok KNC č. 1317/1 a 1317/2 manželov Novosadovcov, variantný návrh rieši alternatívy časti „Krivín“. Podľa uvedeného výkresu nie je navrhnutá trasa cez pozemok KNC parcela 1317/1 a 1317/2.
Začatie obstarania nového územného plánu bolo v roku 2006 prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva č. 3/2006 dňa 26.1.2006. Koncept ÚP bol verejne prerokovaný dňa 4.10.2007, zverejnený v termíne od 20.9.2007 do 22.10.2007. Na základe verejného prerokovania bolo vypracované Súborné stanovisko odborne spôsobilou osobou ÚP.
Návrh ÚP bol verejne prerokovaný dňa 11.12.2007, zverejnený v termíne od 3.12.2007 do 4.1.2008. Následne bol návrh ÚP preskúmaný Krajským stavebným úradom v Žiline, ktorý vydal dňa 21.4.2008 pod č. 2008/00084/TOM súhlasné stanovisko. Proces obstarania ÚP bol ukončený schválením výsledného dokumentu mestským zastupiteľstvom, ktoré prijalo uznesenie č. 48/2008 dňa 29.4.2008 a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008.
Podľa schváleného územného plánu mesta, v grafickej časti je navrhnutá preložka cesty I/64 v kategórií B1 – zberná komunikácia. Na uvedenú komunikáciu nadväzuje návrh zbernej komunikácie v kategórii B2, ktorá sa napája na existujúcu trasu I/64 pri mostnom objekte cez rieku Rajčanku. Návrh preložky I/64 ani zberná komunikácia svojim umiestnením nezasahujú do pozemkov KNC parc. č. 1317/1 a 1317/2.
V textovej časti územného plánu je preložka cesty I/64 uvedená ako verejnoprospešná stavba, schválená Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2008. Schválený ÚPN je zverejnený na webovom sídle mesta.
 
Z uvedeného vyplýva, že preložka cesty I/64 bola súčasťou územného plánu z roku 1994. Taktiež je súčasťou územného plánu schváleného v roku 2008 ako verejnoprospešná stavba.
Administratívne a procesne boli pri obstaraní ÚPN dodržané všetky zákonom stanovené postupy.
 
Mesto Rajec ako stavebný úrad vydalo dňa 16.4.2007 pod č. 01/412/2007/UR/03-Ja Rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu : I/64 Kľače – Šuja, líniová stavba, ktorej umiestnenie bude v kat. území Kľače, Rajec, Šuja pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
 
Stanovisko žiadateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Žilina zo dňa 7.2.2019 pod č. SSC/3603/2019/6451/3992 :
SSC IVSC Žilina pre pripravovanú stavbu „I/64 Kľače - Šuja“ požiadala v čase platnosti územného rozhodnutia, listom č. SSC/4264/6451/2018/28529 zo dňa 14.9.2018 o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného pod č.01/412/2007/ÚR/03-Ja zo dňa 16.4.2007, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č.j. 01/121/2010/ÚR/04-Ja z 9.3.2010 a následne rozhodnutím č.j. 01/1758/2013/UR/13-ĎU zo dňa 4.11.2013. V zmysle aktuálneho rozhodnutia bola doba platnosti do 4.11.2018. Nakoľko v tomto termíne nie je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia, požiadali sme o predĺženie platnosti rozhodnutia na obdobie 5 rokov. Stavba je stále v príprave SSC IVSC Žilina. V súčasnosti sa spracúva Štúdia realizovateľnosti Žilina - Topoľčany súčasťou, ktorej je aj predmetná stavba.
 
Parcely KN 1317/1 a KN 1317/2 sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec a sú v území, na ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie v mieste predpokladaného trvalého záberu .
Stavba „I/64 Kľače - Šuja“ - preložky trasy cesty I/64 a cesty II/517 sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Rajec (ÚPN - M Rajec) a sú zaradené medzi verejnoprospešné stavby Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Rajec č.1/2008, v ÚP VÚC Žilinského kraja, VZN ŽSK č.6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku
 
Žilinského kraja a jeho záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č.22311998 z 26.5.1998, so záväznou časťou Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽSK č.6 dňa 27.4.2005 a so Zmenami doplnkov č.2 ÚPN VÚC ŽK prejednané a schválené zastupiteľstvom ŽK dňa 4.9.2006.
Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba, pozemok je možné na navrhovaný účel vyvlastniť ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom /§38 /(ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno pozemok na navrhovaný účel vyvlastniť) a §108 ods.2 písm.a a písm.f (vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásem podľa osobitných predpisov) a §110 ods.1l (vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom).
 
Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Poučenie
 
Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
Primátor mesta Rajec
 
 
 
 
 
 
Doručí sa :
- SSC , IVaSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- SSC GR , Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Ing. Mikuláš Jurkovič, Dopravoprojekt a.s., Kominárska 4 , 862 03 Bratislava
- RUVZ , V. Spanyola 27 , 010 01 Žilina
- OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- ŽSK Žilina, Komenského 48, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP, odbor : CD a PK, OPaK, ŠVS, Pozemkový a LH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSR, GR, OR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
- ŽSR, AO Žilina , 1.mája 34, 010 01 Žilina
- MO SR, Agentúra správy majetku, Československej armády 7, 974 01Banská Bystrica
- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- SSD a.s., Pri Rajčanke 2927,010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- Agroregión a.s., Hollého 203/50, 015 01 Rajec
- KPÚ , Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- SVP š.p., OZ Povodie Váhu, Nimnica 020 71
- Orange Slovensko, Prievozská 6/S, 821 09 Bratislava
- T-Mobile a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10 , 010 01 Žilina
- OR PZ ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Obec Šuja – verejná vyhláška
- Obec Kľače – verejná vyhláška
- Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa