Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Malé Lednice

Okresný úrad Považská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 
č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/009282-23- ZK 4 - A15
 
ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
 
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. b) zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe Oznámenia o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Malé Lednice", ktoré predložil obstarávateľ Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 06 Domaniža po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Malé Lednice" obstarávateľa Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 06 Domaniža, IČO 00692395
 
sa nebude posudzovať.
 
...úplne znenenie v prílohe
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa