PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 07. augusta 2019
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Informácia o zmene zástupcu primátora mesta
 3. Predaj, prenájom nehnuteľností
 4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 5. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2019; Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2019
 6. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 34/2019; Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2019 – RO č. 34/2019
 8. Návrh pre prijatie návratných zdrojov financovania – investičného úveru; Stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – investičného úveru
 9. Kontrola plnenia uznesení
 10. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
 11. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MZ v Rajci, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ
 12. Návrh Rokovacieho poriadku komisií pri MZ
 13. Správa hl. kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách za obdobie od 23.5.2019 do 14.8.2019
 14. Vyhodnotenie interpelácií z rokovania MZ dňa 23.5.2019
 15. Interpelácie
 16. Diskusia
 17. Rôzne
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa