Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby
a spôsoby podávania oznámení o protispoločenskej činnosti
v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. v z.n.p. osobami, ktoré sú
v pracovnoprávnom vzťahu s Mestom Rajec alebo ním zriadenými organizáciami.
 
 
Zodpovedná osoba :
 
 
Ing. Bibiana Sekáčová
Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec
 
Pracovisko : Mestský úrad v Rajci , kancelária č. 19
 
 
Spôsob podávania oznámení :
 
1. Písomne -  priamo do rúk zodpovednej osoby, alebo prostredníctvom pošty v uzatvorenej
    obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre hlavnú kontrolórku mesta Rajec“ 
    na adresu : Hlavný kontrolór mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
 
2. Ústne – priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
 
3. Elektronicky – na adresu hlavny.kontrolor@rajec.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne.
 
naspäť
 
Hlavný kontrolór mesta Rajec - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa