Program Združenia obcí Rajecká dolina - oznámenie o výsledku posúdenia programu

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
Združenie obcí Rajecká dolina
Námestie SNP 1
013 13 Rajecké Teplice
 
Naše číslo: OU-ZA-OSZP3-201910/4965-002/Deb
Vybavuje: Ing. Debnárová
Žilina, dňa: 25.03.2019
 
Vec: Program Združenia obcí Rajecká dolina - oznámenie o výsledku posúdenia programu
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") oznamuje výsledok posúdenia Programu odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 - 2020 (ďalej len "POH"), predloženom územne dotknutými obcami podľa § 10 ods. 4 zákona o odpadoch a vypracovanom spoločnosťou Odpadový hospodár s. r. o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, pre právnickú osobu: Združenie obcí Rajecká dolina (v skratke "ZORD") so sídlom
Námestie SNP 1, 013 13 Rajecké Teplice, IČO:37805533, zastúpenej predsedom Ing. Jánom Rybárikom.
 
Výsledok posúdenia
Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 - 2020 je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou Okresného úradu Žilina, č. 1/2019 zo dňa 11.01.2019.
 
...viac informácií v prílohe
 
 
Program odpadového hospodárstva - úvodná stránka
Program odpadového hospodárstva - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa