Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 23. mája 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 16. mája 2019
 
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
 
ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
 4. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky
 5. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ
 6. Záverečné správy a Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2018;
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2018
 7. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
 9. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 10. Návrh Dodatku č. 1 k smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby na Mestskom úrade v Rajci
 11. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019 - 2026
 12. Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 - 2020
 13. Zmena a Doplnok č. 2  Územného plánu mesta Rajec
 14. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
 15. Predaj, kúpa, prenájom nehnuteľností
 16. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 20/2019
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2019 – RO č. 20/2019
 17. Žiadosť o poskytnutie príspevku z finančných darov pre Domov vďaky
 18. Návrh VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na II. polrok 2019
 20. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 28.februára 2019 do 23.mája 2019
 21. Doplnenie rady školy – ZŠ ul. Lipová, Rajec
 22. Vyhodnotenie interpelácií z rokovania MZ dňa 28.2.2019
 23. Interpelácie
 24. Diskusia
 25. Rôzne
 
 
Ing. Milan   L i p k a  v.r.
     primátor mesta
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa