Obec Rajecká Lesná
Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná
 
Č.j.:
04/1691/2019-Lő
 
dňa 9.5.2019
 
Č. záznamu:
04/1691/2019/1
 
 
 
 
Vybavuje:
Tel:
E-mail:
Ing. Miroslava Lőrincová
041/507 65 15, 0917 250 153
miroslava.lorincova@rajec.sk
 
 
 
 
 
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
LHODOL s. r. o., 015 01  DOLKAM Šuja
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 23.4.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
 
Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

na pozemku register "C" parc. č. 2729/1/ (E-KN 1002, 1040) v katastrálnom území Rajec, register "C" parc. č. 1571/1 (E-KN 1002/2) v katastrálnom území Rajecká Lesná, register „C“ parc. č. 2731/1, 1574/1 a 2672/13, v katastrálnom území Rajec / vnútroareálové parcely spoločnosti Dolkam Šuja, a. s. /.
 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
 
Stavba obsahuje:
-            SO 01 VTL prípojka plynu
-            SO 02 Regulačná stanica plynu
-            SO 03 Priemyselné plynovody
-            SO 04 Káblová NN prípojka, elektroinštalácia
 
 Obec Rajecká Lesná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
30. mája 2019 o 9:00 hodine
 
so stretnutím pozvaných v Malej zasadačke, Mestský úrad Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec).
 
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
 Miloš Mikula
starosta obce Rajecká Lesná
 
 
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
 
Vyvesené dňa: 09.05.2019                     Zvesené dňa: ....................................
 
Doručí sa:
účastníci (doručenky)
LHODOL s. r. o., DOLKAM Šuja, 015 01  Rajec
Mesto Rajec, Nám. SNP súp. č. 2/2, 015 01  Rajec
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
 
dotknuté orgány
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina
SEPS, Mlynské nivy súp. č. 59, 824 84  Bratislava
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80  Piešťany
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava
Orange Slovakia a.s., Metodova súp. č. 8, 821 09  Bratislava
OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku štátnej vodnej správy, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP  odpadové hospodárstvo, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
 
ostatný(í)
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná súp. č. 82, 013 15  Rajecká Lesná

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa