Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 
Návrh - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
 
Návrh - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
 
Návrh - Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 
Návrh - Návrhu dodatku č. 1 k smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby na Mestskom úrade v Rajci.
 
Návrh - Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Návrh - Programové plnenie rozpočtu za rok 2018
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
pozemok KNC parcelu č. 2156/52, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 14 m², ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti nájomcovi:
                                                                                                            
Emília Smatanová, bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: pozemok KNC parcela č. 2156/52 pod garážou č.11 bol prenajatý nájomnou zmluvou manželovi žiadateľky p. Vladimírovi Smatanovi, ktorý zomrel 28.03.2018. Pozemok pod garážou č.11 užívali manželia spoločne od roku 1993. Po smrti manžela má p. Smatanová záujem naďalej užívať pozemok pod garážou. Zmluva o nájme pozemku bude uzatvorená so žiadateľkou p. Emíliou Smatanovou za tých istých podmienok (nemení sa predmet nájmu, účel, výmera a výška nájomného). 
 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce  do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do výpožičky, a to :
časť pozemku KNE parcela č. 7087/1, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 5899 m², v časti o výmere 1 m², ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti, za účelom umiestnenia objektu štátnej hydrologickej siete vypožičiavateľovi:
 
Slovenský hydrometeorologický ústav,
 so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO:156884
bezodplatne na dobu určitú 15 rokov
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že: SHMÚ plánuje uskutočniť projekt, ktorého hlavnou úlohou je rekonštrukcia a obnova pozorovacích objektov, ktoré sú súčasťou štátnej hydrologickej siete z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť potrebnú modernizáciu monitorovacej siete povrchových vôd v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia kvalitnej bázy údajov o stave povrchový vôd.
 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a, ods. 8, písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- pozemok KNC parcela č. 276/11, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 408 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNE parcely číslo 3737 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1138 m2 evidovaná na LV č. 531 pre k.ú. Kľače vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 07.05.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol.s.r.o.
 - pozemok KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 428 m², ktorá vznikla   odčlenením od pôvodnej KNC parcely č. 1316/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 689 m², evidovaná na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec na základe geometrického plánu č. 49/2018 zo dňa 08.11.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol. s.r.o. v prospech kupujúceho žiadateľa:
 
Matúš Urík, bytom Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
 
pozemky v súčasnosti tvoria zeleň pri rieke Rajčanka, pozemky mesto dlhodobo nevyužíva. Pozemky susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je konateľom spoločnosti Urík, s.r.o., ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, nakladaním s odpadmi,  vnútroštátnou nákladnou cestnou dopravou a pod. Žiadateľ má záujem odkúpením pozemkov rozšíriť svoju  podnikateľskú činnosť. Odčlenením pozemkov zostane zachovaná ochranná zeleň rieky Rajčanky. Zostane zachovaná obslužná komunikácia medzi korytom rieky a areálom spoločnosti žiadateľa. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem
 
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje  zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
pozemok KNC parcela č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, ktorý vznikol odčlenením od KNE parcely č. 7085, druh pozemku ostatné plochy o celovej výmere 6208 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 na základe geometrického plánu č. 43432611-016/2019 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic dňa 21.01.2019 v prospech žiadateľov:
 
Miroslav Hulín a manželka Katarína Hulínová, obaja bytom  Nádražná  489/32  Rajec v celosti
 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
 
pozemok KNC parcela číslo 1399/2  je už niekoľko desiatok rokov užívaný pokojne a nerušene ako spevnený vstup zo zámkovej dlažby a predzáhradka k rodinnému domu žiadateľov, predtým v užívaní rodičmi žiadateľky.  V súčasnosti je pozemok oplotený, pre mesto nevyužiteľný. Pozemok je  zaťažený bremenom spočívajúcom v osadení stĺpa elektrického vedenia. Pozemok svojim umiestnením a výmerou nie je možné využiť ako samostatnú parcelu na iné účely. O odpredaj pozemku doteraz nik iný neprejavil záujem.

Návrh - xVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa