MESTO  RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

O Z N A M

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA RAJEC, aktualizácia 2019-2025

Mesto Rajec oznamuje verejnosti zverejnenie dokumentu: „PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA RAJEC, aktualizácia 2019-2025“ k pripomienkovaniu.

Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta : www.rajec.sk, alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na I. poschodí v čase od 8.00 hod, do 14.00hod. v pondelok až piatok.

Svoje pripomienky môžete doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia dokumentu na adresu:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,

V Rajci, 3.5.2019

Bc. Júlia Tomčíková, v.r.
Vedúca oddelenia výstavby

Zverejnené dňa : 3.5.2019
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa