Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia 06.05.2019

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
 
                                                                                                               Podľa rozdeľovníka
 
Vybavuje: Tomčíková
Tel: 0918/592 964
 
V Rajci, 3.5.2019
P O Z V Á N K A
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 6. mája 2019 (pondelok o 14,30 hod.)   so stretnutím na MsÚ  Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.
 
Program:
 1. Program odpadového hospodárstva ZORD na roky 2016-2020
 2. Žiadosť o kúpu pozemku p. Urík + zrušenie pôvodného uznesenia
 3. Žiadosť o kúpu pozemku pri ZO Tŕstie II – Ing. Mikula Miroslav
 4. Žiadosť o prenájom/kúpu pozemkov pod autoumyváreň – Ing. Cibulka Martin
 5. Žiadosť o prenájom pozemku pod garážou – Emília Smatanová
 6. Žiadosť o užívanie pozemku pod zariadením  SHMÚ
 7. Usporiadanie pozemkov na mestskom cintoríne – Lenka Špániková
 8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2019-2025
 9. Zmena a doplnok č.2 k územnému plánu mesta
 10. Dodatok č. 2 k VZN mesta o nájomných bytoch
 11. Pripomienky k návrhu rokovacieho poriadku komisií
 12. Rôzne
 
S pozdravom
  
 
Bc. Júlia Tomčíková
tajomník komisie
Rozdeľovník:
 1. Mgr. Róbert Augustín, Moyzesova 839, Rajec – predseda komisie
 2. Ing. Peter Pekara, Obrancov mieru 380,  Rajec – člen komisie
 3. Ing. Gustáv Mucha, Bystrická 94, Rajec – člen komisie
 4. Lumír Kardoš, 1. mája 454, Rajec – člen komisie
 5. Vladimír Rybár, Nádražná 276, Rajec – člen komisie
 6. RNDr. Eva Stanková, Jilemnického   796,  Rajec – člen komisie
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa