PRIMÁTOR MESTA RAJEC


v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Lipová 2, Rajec
 
Požadované kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti :
- splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie.
 
Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka.
 
Iné kritéria a požiadavky :
- predloženie koncepcie rozvoja školy,
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou, znalosť právnych predpisov z oblasti školstva zariadenia školského zariadenia,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť.
 
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu stanovenú v registratúrnom pláne mesta Rajec,
- overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu požadovaného vzdelania a prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie),
- profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- koncepcia rozvoja školy,
- výpis z registra trestov (nie straší ako 3 mesiace)
- čestné vyhlásenie uchádzača, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie riaditeľa/riaditeľky,
- doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní a spôsobilosti.
 
Zaradenie do platovej triedy :
V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č.1) zaradenie do 8-9 platovej triedy, plat v rozsahu 974,00 – 1 288,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.
 
Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania :
Prihlášku do výberového konania a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť na adresu :
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
Uzávierka prijímania prihlášok je 31.5.2019 o 14.00 hod.,
Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ – „NEOTVÁRAŤ“
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenia do výberového konania oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ, Lipová 2, Rajec najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Ďalšie informácie: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 041/507 65 20.
 
V Rajci, 2.5.2019
 
Ing. Milan L i p k a
primátor mesta
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa