Uznesenie č. 29 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 8. apríla 20199
 
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 29/2019
 Róbert Augustín, Mgr. x    
Mestské zastupiteľstvo
 
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ.
 
II. odporúča
mestskému úradu pripraviť nové znenie Zásad odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ v súlade s aktuálne platným Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – účinným od 1.2.2019.
 Peter Hanus, Mgr. x    
 Ján Kavec x    
 Lumír Kardoš x    
 Ján Mihalec, PaedDr. x    
 Gustáv Mucha, Ing. x    
 Ján Pekara x    
 Marta Repková, Bc. x    
 Michal Šupka, Mgr. x    
 Zuzana Žideková, Ing. x    
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa