Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu - Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme.
Žilinský samosprávny kraj prichádza
s možnosťou pre obyvateľov kraja
požiadať o dotáciu a získať 3100 €
na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme.
Cieľ programu:
V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja ŽSK pre roky 2014 – 2020, strategický cieľ 4. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast ich atraktívnosti je cieľom programu podpora riešenia p otrieb komunít v oblasti kvality prostredia, budovania vzťahu ku krajine, prírode a ži votnému prostrediu a vytváranie podmienok na zapájanie verejnosti do rozhodovacieho procesu.
 
Podporované činností:
- obnova, revitalizácia, ošetrovanie alebo výsadba ale jí, sadov, remízok, brehových porastov, vetrolamov, skupín stromov, významných stromov (dominánt) mimo zastavaného územia obce
- obnova prírodných prameňov, studienok, mokradí spolu s úpravou ich okolia mimo zastavaného územia obce
- osadenie a rekonštrukcia drobných objektov v krajne
– odpočívadlá, lavičky, lávky a mostíky, móla, pergoly, hraničné kamene, mimo zastavaného územ ia obce
- obnova a rekonštrukcia sakrálnych objektov v krajine (zvoničky, kaplnky, kríže, sochy, krížové cesty a pod.) mimo zastavaného územia obce
- jednoduché vodozádržné a protierózne opatrenia mimo zastavaného územia obce (napr. prehrádzky, odrážky, kalové jamy a pod.)
- zlepšovanie povedomia o krajine, jej ochrane a obnove prostredníctvom zážitkových, demonštračných a popularizačných aktivít
 
Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie je:
1. Právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové zdru ženie právnických osôb, nadácia a pod.)
2. Fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa