Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 08. apríl 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 03. apríla 2019
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 12 ods. 1 a v zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 08. apríla 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
     1. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov
         – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ.
 
 
 
 
 
Ing. Milan   L i p k a   v.r.
 primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa