Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom alebo správcom dane, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 28.02.2019
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Baránek Miloš Bystrická 89/11, Rajec Daň z nehnuteľnosti 607,44
Bárdy Milan, Ing. Jasenové 176 Daň z nehnuteľnosti 181,24
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 684,44
Čanda Václav Moyzesova 907/9,Žilina Daň z nehnuteľnosti a daň za psa 1 621,75
Ďurana Štefan 1. mája 481/73,Rajec Komunálny odpad 277,79
Hanuliaková Jana Športová 298/4, Rajec Komunálny odpad 262,34
Hromada Milan Moyzesova 714/10, Rajec Komunálny odpad 165,29
Lingešová Iveta Kmeťova 650/2,Rajec Komunálny odpad 294,24
Melišová Katarína Hollého 162/17, Rajec Komunálny odpad 232,22
Matovicsová Terézia Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 352,2
Myšiaková Michaela Partizánska 973/45, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 213,74
Náležinská Andrea Hollého 264/99, Rajec Komunálny odpad 424,26
Náležinská Kateřina Podzávoz 2453, Čadca Komunálny odpad a pes 252,45
Oláhová Renáta Biskupická 82/176, Biskupice Komunálny odpad 176,11
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 532,55
Radič Ľudovít Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 182,27
Radičová Marcela Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad a pes 543,5
Rolinec Štefan Hollého 198/45,Rajec Komunálny odpad 208,23
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a pes 271,66
CAN s.r.o. Dolné Rudiny 3 Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 2018,62
KS Slovakia, s.r.o Stará Vajnorská 37, Bratislava Daň z nehnuteľnosti 2342,18
Rosh Gadol Chamesh Dvojkrížna 2, Bratislava Daň z nehnuteľnosti 8 248,50
ZINTH a.s. Francisciho 3, Martin Daň z nehnuteľnosti 3 476,75
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa