Verejná vyhláška - Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

01/2962/2018 – 2
dňa 4.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E
O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA


Meno (názov) a adresa žiadateľa :

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,Kollárova 8, 917 02 Trnava

Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :

Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna

v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova v kat. území : Rajec
v obci Malá Čierna v kat. území : Malá Čierna

na pozemkoch : líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona

charakter stavby : inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal podanú žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona, oznámil dňa 20.11.2018 pod č. 01/2962/2018 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho jednania .
Zároveň oznámil účastníkom konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní.

V stanovenej lehote bol spis doplnený o vyjadrenie s požiadavkou uplatnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia, z uvedeného dôvodu oznamujeme účastníkom tohto správneho konania, že podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Účastníci konania môžu nazrieť do podkladov rozhodnutia v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v stránkové dni na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512
email : ludmila.durcanska@rajec.sk

 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta

Doručí sa :
- NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
- MV SR, sekcia informatiky, telekom., Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- MV SR, centrum podpory, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Lesy SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina
- ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina
- SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- OÚ ŽP, Opak, OH, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
- Slovak Telekom a.s., Poštova 1, 010 08 Žilina
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
- Orange Sl. a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
- O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- SPF, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
- Jozef Kavec, Bystrická 73/1, 015 01 Rajec
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna, obecný úrad, 015 01 Rajec – verejná vyhláška

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa