Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/3620/2018
dňa 4.1.2019
 
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
„Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna“variant „A“
 
v katastrálnom území : Rajec, Veľká Čierna, Malá Čierna
na pozemku parcel.číslo : líniová stavba
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/371/2003/UR/10-Ja dňa 2.9.2003; predĺženie platnosti rozhodnutia : č. 01/1508/2006/UR/09-Ja dňa 10.11.2006; č.01/1574/2009/UR/16-Ja dňa 27.10.2009; č. 01/3223/2012,3/UR/03-Ďu dňa 23.1.2013; č.01/3180/2015/UR/02-Ďu dňa 21.1.2016 .
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom .
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods.3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, Stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec v stránkových dňoch .
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Spoločný obecný úrad Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 0415076512, email : ludmila.durcanska@rajec.sk
 
 
 
Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec
 

Doručuje sa :
- ŽSK, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
- KÚ pre cest. dopravu a PK, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
- SC ŽSK, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- SLOVAL INVEST a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kys. Nové Mesto
- BEKAM s.r.o., Pov. Chlmec 500, 010 03 Žilina
- Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
- Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
- Lesy SR, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, 010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
- OÚ ŽP , OPaK, CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP –D.a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
- Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
- Cenzuálne spolumajiteľstvo, PS, Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
- Pozemkové spoločenstvo Urbár, Komposesorát, Pasienky Veľká Čierna, 015 01 Rajec
- Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Veľká Čierna, Obecný úrad č. 75, 015 01 Rajec – verejná vyhláška

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa