PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
V Rajci dňa 06. decembra 2018
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam ustanovujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 16.00 h na Radnici mesta Rajec.
 
Návrh programu:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení 5. Zloženie sľubu primátora mesta
6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
7. Schválenie programu zasadnutia
8. Voľba mandátovej a volebnej komisie
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 1
0. Príhovor novozvoleného primátora mesta
11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
      mestského zastupiteľstva
14. Určenie platu primátora mesta
15. Určenie poslancov pre občianske obrady
16. Záver
 
 
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa