Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/2736/2018
dňa 23.11.2018
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
I/64 Kľače – Šuja
v katastrálnom území : Kľače, Rajec, Šuja
na pozemku parcel.číslo : líniová stavba
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/412/2007/UR/03-Ja zo dňa 16.4.2007, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. 01/121/2010/UR/04-Ja zo dňa 9.3.2010 a rozhodnutím č. 01/1758/2013/UR/13-Ďu zo dňa 4.11.2013.
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom .
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec v stránkových dňoch .
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.
 
Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec. Vybavuje : Ďurčanská, 041 5076512
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
Doručí sa :
- SSC , IVaSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- SSC GR , Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Ing. Mikuláš Jurkovič, Dopravoprojekt a.s., Kominárska 4 , 862 03 Bratislava
- RUVZ , V. Spanyola 27 , 010 01 Žilina
- OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- ŽSK Žilina, Komenského 48, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP, odbor : CD a PK, OPaK, ŠVS, Pozemkový a LH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSR, GR, OR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
- ŽSR, AO Žilina , 1.mája 34, 010 01 Žilina
- MO SR, Agentúra správy majetku, Československej armády 7, 974 01Banská Bystrica
- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Tcom a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina
- SSD a.s., Pri Rajčanke 2927,010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- Agroregión a.s., Hollého 203/50, 015 01 Rajec
- KPÚ , Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- SVP š.p., OZ Povodie Váhu, Nimnica 020 71
- Orange Slovensko, Prievozská 6/S, 821 09 Bratislava
- T-Mobile a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10 , 010 01 Žilina
- OR PZ ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- Obec Šuja – verejná vyhláška
- Obec Kľače – verejná vyhláška
- Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa