Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/3156/2018
dňa 26.11.2018
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
I/64 Rajecké Teplice – Kľače
 
v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec
na pozemku parcel.číslo : líniová stavba
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/1590/2009/UR/15-Ďu zo dňa 19.10.20097, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. 01/2674/2012,3/UR/02-Ďu zo dňa 16.1.2013 a rozhodnutím č. 01/2541/2015/UR/01-Ďu zo dňa 11.1.2016.
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec v stránkových dňoch.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.
Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Vybavuje : Ďurčanská, 041 5076512
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa :
- SSC, IVaSC, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01Prešov
- ŽSR GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61Bratislava-
- ŽSR, AO, 1.mája 34, 010 01 Žilina
-  SAD a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava -
- Krajský pozemkový úrad , A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27,010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- OR PZ, ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP , odbor : OPaK, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- OÚ CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Kráľa 4, 011 95 Žilina
- Obvodný lesný úrad, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- SSD.a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP- D. a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST, Poštova 1, 010 08 Žilina
- OÚ CO a KR, J.Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
- Min. zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku, Čs. armády 7, 974 01 Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
- Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
- K+M s.r.o., Jasenové č.1, 013 19 Kľače -
- Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice - verejná vyhláška -
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec - verejná vyhláška
- Obec Konská, Školská ulica 410, 013 13 Rajecké Teplice - verejná vyhláška -
- Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 013 19 Kľače - verejná vyhláška
- Obec Kľače, s.č. 1, 013 19 Kľače - verejná vyhláška
- spis
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa