Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j.01/2962/2018
dňa 20.11.2018

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :

Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna


v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova
v kat. území : Rajec
v obci Malá Čierna
v kat. území : Malá Čierna

na pozemkoch : líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona

charakter stavby : inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/2904/UR/14-Ďu dňa 30.10.2015, právoplatné 30.11.2015.

Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom .
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, Stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkových dňoch .
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, Spoločný obecný úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, 041 5076512
email : ludmila.durcanska@rajec.sk


Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

Doručí sa :
NASES, Kollárova 8, Trnava
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
MV SR, sekcia informatiky, telekom. a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, Bratislava
MV SR, centrum podpory, Kuzmányho 26, Žilina
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany
Lesy SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
SSC, Miletičova 19, Bratislava
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, Opak, OH, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
Obec Malá Čierna – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa