PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ a Rozhľadne - vyhliadkovej veže

Článok 1
Obsah prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ (ďalej len „chodník“) a Rozhľadne - vyhliadkovej veže (ďalej len „rozhľadňa“) obsahuje tieto ustanovenia:
     a) Účel prevádzkového poriadku
     b) Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadení
     c) Identifikačné údaje o zariadeniach
         - chodníka
         - rozhľadne
     d) Povinnosti prevádzkovateľa zariadení
     e) Povinnosti návštevníkov zariadení
         - chodníka
         - rozhľadne
     f) Tiesňové linky
    g) Záverečné ustanovenia

Článok 2
Účel prevádzkového poriadku
 
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti osôb (ďalej len „návštevníkov“) zdržujúcich sa na chodníku a na rozhľadni alebo v ich bezprostrednom okolí, ako aj povinnosti prevádzkovateľa chodníka a rozhľadne.

Článok 3
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadení

Vlastník a prevádzkovateľ zariadení: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec IČO: 00321575
Telefóny kontakt: 041/5076519, email: podatelna@rajec.sk , web: www.rajec.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Článok 4
Identifikačné údaje o zariadeniach

Zariadenie sa skladá z dvoch samostatných celkov, a to:
     - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
     - Rozhľadňa – vyhliadková veža

4.1. Chodník
1. Názov zariadenia: Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ 2. Adresa zariadenia:
     - katastrálne územie Rajec na častiach parciel číslo: KNC 5/2, KNC 914/3, KNC 2132/1, KNE 2537;
     - katastrálne územie Jasenové na častiach parciel číslo: KNE 1835, KNE 1836;
     - Dĺžka chodníka 5 242 m.
3. Dátum výstavby zariadenia: 29.9.2017 (odovzdanie dokončenej stavby).
4. Projektant: IKARCH s.r.o. - Ing. arch. Igor Klein.
5. Zhotoviteľ zariadenia: ROSS, s.r.o. Rajec.
6. Vydané povolenia: Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 01/372/2016/UR/27-Ďu zo dňa 28.12.2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 25.1.2017, vydal stavebný úrad Obec Šuja.
7. Popis zariadenia: Chodník začína na Námestí SNP pred budovou Mestského múzea, pokračuje ulicami mesta cez vodný tok Černianka (v blízkosti odbočenia na termálne kúpalisko Veronika), následne pokračuje cez existujúcu trasu turistického chodníka – rokľou Pod Dubovou, vstupuje do a cez lesný porast Dubová a končí pri archeologickom nálezisku Rajeckého hradu. Realizácia náučného chodníka spočívala v osadení informačných tabúľ v ráme, oddychových zón zhotovených zo zrubového sedenia (lavíc) so stolmi a odpadkovými košmi, palisády. Doplňujúcu infraštruktúru tvorí turistické značenie a smerovníky.

4.2. Rozhľadňa
1. Názov zariadenia: Rozhľadňa – vyhliadková veža.
2. Adresa zariadenia:
    - katastrálne územie Rajec na časti parcely KNE 2537; - pohorie: Strážovské vrchy, maximálna nadmorská
       výška: 727 m n. m, výška rozhľadne veže: 7,580 m.
3. Dátum výstavby zariadenia: 12.9.2018 (odovzdanie dokončenej stavby).
4. Projektant: IKARCH s.r.o. - Ing. arch. Igor Klein.
5. Zhotoviteľ zariadenia: BTI, s.r.o. Bytča.
6. Vydané povolenia: Oznámenie jednoduchej stavby č. 84/2017-05 zo dňa 6.3.2017, vydal stavebný úrad Obec Šuja.
7. Popis zariadenia: Spodná časť – dva základové pásy pod hlavnými stĺpmi konštrukcie, nad nimi je železobetónová platňa. Povrch základovej platne je upravený lomovým kameňom. Vrchná časť je tvorená nosnou oceľovou konštrukciou (stĺpy, väznice, priečne stĺpy). Rozhľadňa má dve vyhliadkové plošiny v úrovniach 2NP a 3NP. Najvyššia vyhliadková plošina (3NP) je vysunutá do prostredia, aby vznikol panoramatický pohľad na krajinu. Prístup na jednotlivé plošiny je opakovaným dvojramenným oceľovým schodiskom s podestami. Schodisko je umiestnené v strede kvádra. Rozhľadňa je opatrená na bočných stranách obkladom – drevoplastové dosky.

Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia

1. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečuje údržbu chodníka a rozhľadne, ich bezprostredného okolia spočívajúceho v kosení trávnatých plôch, čistení oddychových zón od odpadkov.
2. Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu stavu jednotlivých prvkov zariadení chodníka a rozhľadne.

Článok 6
Povinnosti návštevníkov zariadení
 
6.1. Chodník
1. Chodník je celoročne udržiavaný v intraviláne mesta Rajec a obce Jasenové. Extravilánová časť chodníka je udržiavaná iba z pohľadu schodnosti voči zarastajúcej zeleni a čistoty uvedenej v čl. 5, bodu 1 tohto poriadku. 2. Prechádzka po chodníku je na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. V zlých klimatických podmienkach sa neodporúča prechádzka po chodníku.
3. Pri prechádzke odporúčame mať vhodné turistické oblečenie a obuv.
4. Počas chôdze na chodníku venujte zvýšenú pozornosť v prudkých stúpaniach, klesaniach, a na lokalite náleziska Rajeckého hradu.
5. Ďalej je zakázané:
    - písať, maľovať alebo vyrývať na konštrukcie informačných tabúľ, oddychových zón a palisádu alebo ich
      inak poškodzovať,
    - akýmkoľvek spôsobom znečisťovať okolie informačných tabúľ, oddychových zón palisády a náleziska
      Rajeckého hradu,
    - rušiť hlukom alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov,
    - rozkladať oheň v okolí informačných tabúľ, oddychových zón, palisády a náleziska Rajeckého hradu .

6.2. Rozhľadňa
1. Vstup na rozhľadňu je na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Deti do veku 15 rokov majú vstup na rozhľadňu povolený iba so sprievodom osôb starších ako 18 rokov. Tieto osoby plne zodpovedajú za správanie a bezpečnosť sprevádzaných detí.
2. Vstup na rozhľadňu je povolený iba počas vhodných klimatických podmienok. V prípade zlého počasia, hlavne pri hustom daždi, silnom vetre, námraze, víchrici, krupobití, pred, v priebehu a tesne po búrke, pri hustej hmle, pri snehovej pokrývke podláh, schodiska a samotnej vyhliadkovej plošiny, je zakázané vstupovať do rozhľadne
3. Maximálna kapacita rozhľadne je 25 osôb tak, aby bola optimálne využitá návštevníkmi na vyhliadkových plošinách a umožňovala zároveň pohyb osôb po schodisku.
4. Pri výstupe na rozhľadňu a vyhliadkové plošiny platí smer chôdze vpravo z dôvodu bezpečnosti a plynulosti prehliadky.
5. Osobám pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok je vstup na rozhľadňu zakázaný.
6. Ďalej je zakázané:
    - vodiť na rozhľadňu akékoľvek zvieratá a nechať ich voľne pobehovať po okolí,
    - písať, maľovať alebo vyrývať na konštrukciu rozhľadne alebo ju inak poškodzovať,
    - manipulovať so zábradlím a s konštrukciou schodiska a poškodzovať ju,
    - akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory rozhľadne a jej bezprostredné okolie,
    - vstupovať na rozhľadňu iným spôsobom ako po schodoch vo vnútri rozhľadne,
    - nahýbať sa cez zábradlie schodiska a vyhliadkovej plošiny rozhľadne,
    - hádzať alebo púšťať z rozhľadne akékoľvek predmety,
    - prinášať a konzumovať na rozhľadni alkoholické nápoje a iné návykové látky,
    - rušiť hlukom alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov,
    - fajčiť v objekte rozhľadne , v jej okolí, či rozkladať oheň,
    - využitie rozhľadne na iný účel než je uvedené.

Článok 7
Tiesňové linky

1. Užívateľ alebo návštevník, ktorý je svedkom úrazu, je povinný poskytnúť prvú pomoc zranenej osobe a v prípade vážnejšieho zranenia bezodkladne kontaktovať rýchlu zdravotnú službu na telefónnom čísle 112.
2. Tiesňové linky:
     159 - Mestská polícia ,
     158 - Polícia ,
     155 - Záchranná služba ,
     150 - Hasičská a záchranná služba .

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a návštevníkov chodníka a rozhľadne. Každý užívateľ a návštevník je povinný sa s ním oboznámiť pred vstupom na chodník a rozhľadňu.
2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku má osoba poverená prevádzkovateľom a mestská polícia.
3. Prevádzkový poriadok chodníka a rozhľadne nadobúda platnosť od 13.09.2018.
4. Prevádzkový poriadok je zverejnený na: www.rajec.sk.
 


Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa