Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na kalendárny rok 2019

 
VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019
VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
VZN Mesta Rajec o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
VZN Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2019
...viac informácií            
VZN Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
...viac informácií             
VZN Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
...viac informácií           
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa