PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
V Rajci, dňa 22. októbra 2018
 
P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Návrh programu:
     1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ
     2. Kontrola plnenia uznesení
     3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
     4. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2017:
         a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
         b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
         c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
         d) Výročná správa Mesta Rajec za rok 2017
         e) Výrok audítora
     5. Prerokovanie návrhov VZN – miestne dane a poplatky
     6. Prerokovanie návrhov VZN – školy
     7. Návrh VZN o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec
     8. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov
     9. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – úver
         Stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania – úver
         Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 43/2018
         Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta
         Rajec na rok 2018 – RO č. 43/2018
    10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2019
          Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2019 – 2021
          Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
          Mesta Rajec na roky 2019 - 2021
    11. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019
    12. Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností
    13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie od 16.augusta 2018
          do 25. októbra 2018
    14. Interpelácie
    15. Diskusia
    16. Rôzne


Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa