logo-eu
logo-MŽPSR
logo-OPKŹP
logo-SAŽP
Projekt Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
Poskytovateľ dotácie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia
Kód výzvy, názov OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšeniemiery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/191
Projekt je spolufinancovaný z Kohézny fond
Cieľ projektu Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu
Predmet projektu Predmetom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložieľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.
Kontrahovaná výška NFP 101 095,20 Eur
 
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa