Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. augusta 20189

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
dňa: 06. augusta 2018
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 09. augusta 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
 
Návrh programu:
    1. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2018 – 2022.
 
 
 
 
Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa