Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/1716/2018
dňa 16.7.2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA

Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený : Lukromtel s.r.o., IČO 36057258 Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica
 
podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:

ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC,
elektrická prípojka NN
 
katastrálne územie : Rajec
na pozemkoch : E KN č. 574/1, 7072
druh stavby : inžinierska stavba

Účelom projektu je realizácia novej ZS VRS spojená s inštaláciou technológie GSM 900 a LTE 800. Zámerom je umiestniť na 30 m novovybudovaný stožiar antény GSM a LTE s projektovanou rezervou. V maximálnej konfigurácii sa uvažuje celkovo s 6-mi anténami a 12-mi RRU. Technológia vo vyhotovení outdoor RBS 6102 (pre GSM) sa umiestni vedľa stožiara. Elektrická prípojka bude prevedená z existujúcej NN nadzemnej sekundárnej siete.

Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej inžinierskej stavby.
V zmysle §36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že známi účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkové dni.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a web. stránke mesta Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512

Príloha: Projektová dokumentácia


Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec


Doručí sa :
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica
Okresný úrad Žilina, odpadové hospodárstvo, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, OPAK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, ovzdušie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
MDVSR, útvar oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
O2 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
Spis

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa