PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa 21. mája 2018
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
Návrh programu:
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 3. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky
  a) Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2017
  b) Predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2017
 4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ
 5. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2017
  a) Inventarizácia k 31.12.2017 – správa UIK
  b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2017
  c) Poznámky k 31.12.2017
 
d) Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2017
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2017.
 6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 7. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 8. Komunitný plán sociálnych služieb
 9. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 10. Návrh na použitie rezervného fondu.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta – kapitálové výdavky
 11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z darov
 12. Prenájom a predaj nehnuteľností
 13. Zásady odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ
 14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018
 15. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 17/2018
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2018 – RO č. 17/2018
 16. Protesty prokurátora
 17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 01.marca 2018 do 24. mája2018
 18. Interpelácie
 19. Diskusia
 20.
Rôzne
 
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
 Príloha:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa