Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018

Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
 
Hodnotiaca správa k 31.12.2017
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
Návrh  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- pozemok KNC parcela č. 276/5, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 433 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNE parcely číslo 3737 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1138 m2 evidovaná na LV č. 531 pre k.ú. Kľače (pôvodné Rajec) vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 07.05.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol.s.r.o.
- pozemok KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 641 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNC parcely č. 1316/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 689 m² a pozemok KNC parcela č. 1316/19, druh pozemku ostatné plochy o výmere 22 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNC parcely č. 1316/7 druh pozemku ostatné plochy o výmere 163 m2 obidve evidované na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec na základe geometrického plánu č. 49/2018 zo dňa 07.05.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol. s.r.o. v prospech kupujúceho žiadateľa: p. Matúša Uríka, bytom Rajecké Teplice 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
pozemky v súčasnosti tvoria zeleň pri rieke Rajčanka, pozemky mesto dlhodobo nevyužíva. Pozemky susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je konateľom spoločnosti Urík, s.r.o., ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, nakladaním s odpadmi, vnútroštátnou nákladnou cestnou dopravou a pod. Žiadateľ má záujem odkúpením pozemkov rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť. Odčlenením pozemkov zostane zachovaná ochranná zeleň rieky Rajčanky. Zostane zachovaná obslužná komunikácia medzi korytom rieky a areálom spoločnosti žiadateľa. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem.
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa