Hasičský a záchranný zbor - logo OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE
        Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané lístie, tráva, ...). Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru, tým strate na majetku, ale najmä k strate na životoch.
 
UPOZORŇUJEME
 
občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:
 
- vypaľovaťporasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
- zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.
 
        Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,-€. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596,-€.
 
        Spal'ovať horl'avý odpadov v záhradách a dvoroch, t. j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (fyzická osoba § 31 e; právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ § 7;) a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa