Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

logo Interreg PL - SR; VÚC Žilina
 
Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec
 
V Rajci, dňa 11.4.2018
 
Výzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní
 
Názov zákazky: Realizácia rozhľadne-vyhliadkovej veže
 
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu, k projektu s názvom Poľsko-slovenské cesty dedičstva, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty,
Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
Vedúci partner: Mesto Rajec (Slovensko)
Partner projektu 1: Gmina Czechowice-Dziedzice (Poľsko)
Kód projektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0092
 
Kód CPV: 45000000-7 stavebne práce.
 
Stavebné práce sa týkajú vybudovania rozhľadne – vyhliadkovej veže pre turistov v severnej časti horizontu Dubová. Táto veža bude súčasťou Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ a bude využívaná ako turistická rozhľadňa.
 
Podrobnosti stavebných prác viď projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Predmetom obstarávanie nie je stavebný objekt 01 – Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“!
 
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe naceneného výkazu výmer (Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou).
Predpokladaná hodnota zákazky spolu činí: 33 732,11 Eur bez DPH.
 
Miesto dodania predmetu obstarávania:
Mesto Rajec, č. par.KNE 2537; k. ú. Rajec
 
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: NIE
 
Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
 
Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Od podpisu zmluvy o dielo do 31.8.2018.
 
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 23.4.2018 do 9:00 hod.
 
Otváranie obálok s ponukami:
deň: 23. mesiac: 04. rok: 2018 hodina: 9:15 hod. bez účasti uchádzačov
 
Kritériá na hodnotenie ponúk:
- Najnižšia celková navrhovaná cena (u platcu DPH cena s DPH, u neplatcu DPH konečná cena bez DPH).
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),  navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú
  v eurách v ponuke uvedie v zložení:
      - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
      - výška DPH v EUR
      - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
  Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
 
Plánovaný dátum zadávania zákazky (podpis zmluvy o dielo) je: 04/2018
 
Ďalšie informácie obstarávateľa:
Ponuku je možné doručiť poštou (prípadne osobne) v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením „Prieskum trhu – Realizácia rozhľadne-vyhliadkovej veže- - Neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v hlavičke tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.
 
Za predloženie ponuky vopred ďakujem.
 
Typ zmluvy:
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmluva o dielo tvorí prílohu tejto výzvy na predloženie
   ponúk.
 
- Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 
Podmienky účasti uchádzačov
Osobné postavenie
1a) Doklad o oprávnení podnikať, v obyčajnej kópii, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Postačuje aj výpis z internetu.
 
Na stavebné práce nadväzujú neinvestičné aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v období 05/2018- 12/2018 preto je potrebný dodávateľ, ktorý práce uskutoční v požadovanej kvalite a čase.
 
Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:
- Doklady na splnenie podmienok účasti
- Ponúkanú cenu na uskutočnenie prác (nacenením výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy a súčasne
  vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy „Návrh na plnenie kritéria“)
- CD/DVD obsahujúce nacenený výkaz výmer
 
Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
 
Dokumenty na preukázanie podmienok účasti je možné predložiť ekvivalentné dokumenty vydané iným členským štátom.
 
S pozdravom
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa