Podmienky obchodnej verejnej súťaže
 
Prenechanie nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 20/2018 zo dňa 01.marca 2018.
 
Článok I.
Identifikačné údaje vyhlasovateľa
 
Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu: 23621432/0200
 
Článok II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
 
1. Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove Mestského úradu v Rajci, Námestie SNP 2/2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Žilina na liste vlastníctva č. 1500 ako dom súpisné číslo 2, postavený na KN parcele číslo 84 – zastavané plochy, a to:
- nebytový priestor č. 202 o výmere 16,10 m2
- prislúchajúca časť spoločných priestorov k nebytovému priestoru č. 202 o výmere 5,9 m2
2. Vyhlasovateľ súťaže prenecháva predmet nájmu za podmienok: vykonávanie administratívnej činnosti
3. Doba nájmu: neurčitá
 
Článok III.
Obsah súťažného návrhu/ponuky, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá
 
1. Návrh výšky ceny nájmu za m2 - minimálna ponuková cena za m2 nebytového priestoru je 22,- €/m2/rok.
2. Zámer využitia predmetu nájmu – vyjadrený jednoduchým opisom.
 
Článok IV.
Podmienky účasti v súťaži
 
1. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu/ponuky dovŕšiť vek 18 rokov.
2. Súťažný návrh/ponuka musí byť napísaný(á) v slovenskom jazyku.
3. Predložený návrh/ponuku nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
4. Návrhy/ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie budú odmietnuté.
 
Článok V.
Lehoty a spôsob predkladania súťažného návrhu/ponuky
 
1. Súťažný návrh/ponuku je potrebné doručiť nasledovne:
a) termín a čas doručenia: do 04.04.2018 (streda) do 14.00 hod.,
b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením
„ Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytového priestoru budova MsÚ Rajec - NEOTVÁRAŤ“
d) spôsob a adresa doručenia:
poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec,
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci.
2. Na obálke je navrhovateľ povinný uviesť svoju úplnú adresu.
3. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Rajci. Prevzatie súťažného návrhu osobne bude potvrdené v podateľni na tlačive: „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu.“
4. Navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku.
 
Článok VI
Vyhodnotenie súťažných návrhov/ponúk,
vyhlásenie výsledkov súťaže, uzavretie nájomnej zmluvy
 
1. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi/ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 05.04.2018 (štvrtok) o 15,30 hod. na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2 v malej zasadačke na 1. poschodí za prítomnosti členov výberovej komisie.
2. Zasadnutie komisie je neverejné. Členov komisie ustanoví mestské zastupiteľstvo.
3. Doloženie neaktuálnych alebo nepravdivých dokladov sa bude považovať za snahu predkladateľa návrhu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie predkladateľa návrhu zo súťaže.
4. Kritérium pre výber najvhodnejšieho návrhu/ponuky je: - najvyššia ponúknutá cena nájmu za m2.
5. Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.
 
Spôsob hodnotenia:
 
Cena: Člen komisie určí poradie od najvyššie ponúkanej ceny nájmu.
Celkové hodnotenie: Víťazný sa stáva ten návrh, ktorý ponúka najvyššiu cenu nájmu.
 
Komisia po vyhodnotení predložených návrhov/ponúk prostredníctvom zapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk. Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do 10 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice. Zároveň výsledok oznámi na webovej stránke mesta.
 
Vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria nájomnú zmluvu do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
 
Článok IX.
Ďalšie podmienky súťaže
 
1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy/ponuky a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ predkladateľom návrhov do 15 dní od rozhodnutia o odmietnutí.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodoch súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú predkladatelia návrhov písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.
3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. V prípade je predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
 
Článok X.
Záverečné ustanovenia
 
Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením MZ v Rajci č. 20/2018 zo dňa 01. marca 2018
 
Vypracovala: Alena Uríková
 
 
 Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa