Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/006512-003/Ros
V Žiline 13.02.2018
 
ROZHODNUTIE
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
 
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
pre stavebníka: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00321 575 v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:
 
Vodná stavba "Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek) Hollého ul. Rjaec - objekty SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu; SO 06 Kanalizačná splašková a dažďová prípojka; SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL," navrhovaná na pozemkoch KN-C Č. 1103/1, 1103/4, 1103/5 v katastrálnom území Rajec sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona
 
povoľuje
 
v nasledovnom rozsahu :
SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu - rozšírenie verejného vodovodu potrubím HDPE DN 80 PN 10, SDR 17 celkovej dÍžky 178,0 m. Napojenie na existujúce potrubie sa vykoná vsadením liatinovej odbočky DN 100/80 s uzatváracím ventilom DN80. Na konci trasy bude umiestnený nadzemný hydrant DN80, ktorý bude slúžiť. zároveň ako kalník na vodovode. Pre bytový dom bude zriadená odbočka s uzáverom prípojky DN80.
SO 06 Kanalizačná splašková a dažd'ová prípojka - odvedenie splaškových a zrážkových vôd z objektu bytového domu kanalizáciou PVC-U DN 250 dÍžky 137,0 m a DN 150 dÍžky 36,0 m do verejnej kanalizácie PVC DN 300.
SO 07 Kanalizačná dažd'ová prípojka cez ORL - zrážkové vody z parkoviska pri bytovom dome budú zachytávané uličnými vpustmi UVI a UV2 a zaústené kanalizáciou PVC DN 200 a 150 celkovej dÍžky 52,0 m do existujúcej kanalizácie, ktorá má na trase vybudovaný odlučovač ropných látok KL 50/1.
 
Na stavbu: "Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek)" bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal príslušný stavebný úrad - Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, pod číslom 01/3109/2017IUR/22-Ďu dňa 12.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2018.
 
Prílloha: Rozhodnutie - plné znenie
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa