Zverejnenie zámeru - MEDICA-DENT s.r.o., ul. Hollého 200, Rajec; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m2, ktorý sa nachádza na 1.poschodí v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika) zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 180/7550, nájomcovi:
MEDICA-DENT s.r.o., v zastúpení Ing. František Podmanický, MUDr. Eva Podmanická, konatelia spoločnosti, so sídlom ul. Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO 36 435 121,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je v súčasnosti nevyužívaný. Žiadateľ prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru v budove polikliniky v Rajci z dôvodu zefektívnenia práce zubnej ambulancie (aby sa mohli zubní lekári bez obmedzenia naplno venovať pacientovi). Kvôli efektívnejšej činnosti navrhujeme žiadateľovi schváliť prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú za účelom vykonávania administratívnych činnosti – prevádzky recepcie.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa