Zverejnenie zámeru - emBuild, s.r.o., Revolučná 10, Žilina; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
pozemky:
- parcela registra CKN č. 2142/22 – trvalé trávnaté porasty o výmere 38 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNC parcely číslo 2142/9, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 575 m2 evidovanej na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 a
- parcela registra CKN č. 2142/23 - trvalé trávnaté porasty o výmere 53 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej KNE parcely č. 7118, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 255 m² evidovanej na LV č. 3333 pre k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1.
Predmetné pozemky boli odčlenené geometrickým plánom č. 2/2018 z 06.02.2018, ktorý vyhotovil Ing. Maroš Glova, GEOKOP II, so sídlom Malodunajská 7, 821 07 Bratislava, IČO:37 617 664
do vlastníctva kupujúcej spoločnosti
emBuild, s.r.o., IČO:46536574, so sídlom Revolučná 10, 010 01 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 56149/L
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: pozemky KNC parcela č. 2142/22 a KNC parcela č. 2142/23 v súčasnosti tvoria zeleň v okolí cesty, nachádzajú sa v k.ú. Rajec na ulici Hollého za nájomným bytovým domom súp.č. 200 (bývala Medika). Vedľa predmetných pozemkov sa nachádzajú novostavby rodinných domov. Pozemky mesto v súčasnosti nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. Odčlenené parcely sa pripoja k jestvujúcemu pozemku žiadateľa, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru pozemku. Žiadateľ plánuje v budúcnosti na pozemku realizovať výstavbu rodinného domu. Odčlenením zostane zachovaná zeleň v okolí cesty a prístupová cesta k susediacim nehnuteľnostiam. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa