Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/003552-004/Hnl
Vybavuje: Mgr. Hanuliaková
V Žiline 15.01.2018
 
Vec: "Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia
 
Navrhovatel', LHODOL, s. r. o., Dolkam Šuja, Rajec, 015 01 Rajec, IČO 36009962 doručil dňa Ol. 12. 2017 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podl'a § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ELA") zámer navrhovanej činnosti "Rozšírenie výroby dolomitov" vypracovaný spracovatel'om ENGOM, s.r.o., RNDr. Marián Gocál, Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina.
Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch p.č. KN - C 1574/4,1574/1 v k.ú. Rajecká Lesná, 2672/13 v k.ú. Rajec.
 
Príloha: Plné znenie Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa