Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Nazwa mikroprojektu:
 
  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa.
 
Program:
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020
Finansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
85 % 91 536,27 eur
Środki z budżetu państwa
10 % 8 564,25 eur
Wkład własny
5 % 7 589,22 eur
Wartość całkowita mikroprojektu
100 % 107 689,74 eur
 
Mikroprojekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
Partner wiodący - wnioskodawca: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,
Slovenská republika www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
 
Okres realizacji mikroprojektu: 01/2018 – 12/2018
 
Opis mikroprojektu:
Miasto Rajec i Gmina Czechowice–Dziedzice znajdują się w obszarze kwalifikowanym Programu, łączy ich istniejąca trasa rowerowa wybudowana głównie przez Samorządowy Kraj Žiliński (prowadzi z Žiliny do Bielska-Białej). Z Žiliny prowadzi trasa rowerowa przez Dolinę Rajecką aż do Rajca, a w Polsce trasa rowerowa z Bielska do Czechowic.
Samorządy nawiązały współpracę przed kilku laty, która dotyczyła działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przedsięwzięć dla młodzieży, sportu, itp. Współpraca była pomyślnie kontynuowana w ramach projektu złożonego w I naborze mikroprojektów PL-SK, dzięki czemu doszło do rozszerzenia trasy transgranicznej o ścieżką edukacyjną w Rajcu.
Ze względu na wysoki potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego u partnerów, przy równocześnie niskim poziomie jego wykorzystania, partnerzy stale mają dużo do zrobienia aby pomóc w jego wykorzystaniu, rozszerzyć infrastrukturę turystyczną i wytworzyć transgraniczne rezultaty i produkty.
Czechowice-Dziedzice chcą rozszerzyć istniejącą trasę o ścieżkę edukacyjną, ponieważ mają mnóstwo cennych obiektów historycznych, przyrodniczych i wybudowanych. Brakuje jednak oznakowania i opisu, aby mieszkańcy i turyści (krajowi i zagraniczni) szybko dowiedzieli się o tych zabytkach i wykorzystali je. Brakuje wykorzystania nowoczesnych technologii IT do prezentacji zachowanego wspólnego dziedzictwa.
Miasto Rajec chce polepszyć istniejącą transgraniczną trasą, ponieważ stale na niej brak elementów infrastruktury, które by zwiększyły wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT (wieża widokowa, kody QR).
Partnerzy mają wiele do zaoferowania lokalnym mieszkańcom i odwiedzającym w kontekście międzynarodowym. Trzeba zrealizować działania na rzecz zachowania i prezentacji naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Ważnym elementem wspólnej historii naszego regionu są rzemiosła. Zanikają one w miarę czasu, szczególnie młodzi ludzie o nich nic nie wiedzą, w regionie brakuje działań na rzecz ich prezentacji oraz praktycznych okazji, aby mieszkańcy poznali te rzemiosła i sami je wypróbowali.
Projekt stara się rozwiązać tę sytuację, dobudować brakujące zaplecze dla zwiększenia korzystania z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zaangażować obywateli z naciskiem na młodzież do działań (warsztaty) dla zachowania tradycyjnych rzemiosł oraz zapoznania się z regionem i jego dziedzictwem.
 
Cel ogólny mikroprojektu:
„Wspólna ochrona naszego PL-SK dziedzictwa i jego zachowanie dla kolejnych generacji“. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Programu. Lokalizacja obszarów partnerów znajduje się na terenach bogatych w potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Potencjał tego dziedzictwa nie jest w pełni wykorzystywany, mnóstwo miejscowych mieszkańców właściwie nie zna ani walorów przyrodniczych ani kulturowych własnego regionu, a tym bardziej transgranicznego regionu. Projekt chce przyczynić się do odkrycia tego dziedzictwa, zapoznania się z nim oraz promocji rozwoju.
Partnerzy projektu chcą za pomocą oznakowania wybudować (uzupełnić trasę turystyczną) ścieżkę edukacyjną dla lokalnych mieszkańców i odwiedzających, która by prowadziła z istniejącej SK-PL transgranicznej trasy. U Lidera byłoby to uzup. istn. trasy oznakowanej tablicami o nalepki z kodami QR, które rozszerzą opis tekstowy o dziedzictwie i o budowie wieży widokowej.
U Partnera byłby to nowy odcinek trasy tur. polegający na rozszerzeniu o ścieżkę edukacyjną, oznakowanie wybranych obiektów tablicami zawierającymi kody QR, stronę internetową z poszerzonym opisem dziedzictwa lub nawigacją (dokąd dalej prowadzi ścieżka).
Cel projektu będzie osiągany także poprzez działania transgraniczne mieszkańców - poznawanie regionu transgranicznego w formie pobytów wraz z warsztatami tradycyjnych rzemiosł dla młodzieży.
Na trasach u partnerów będą tablice informacyjne/edukacyjne informujące o faunie i florze regionu, historii. Dla zwiększenia efektu tablice będą zawierały kody QR, które umożliwią turystom uzyskanie kolejnych informacji. W ramach projektu zorganizujemy wspólne transgraniczne przedsięwzięcie dla wszystkich kategorii wiekowych mieszkańców, którzy będą korzystali z wybudowanej infrastruktury. Poprzez wytworzenie zaplecza infr. dla zajęć w wolnocz. i realizację działań ,,miękkich,, osiągniemy wzrost ilości turystów w przedmiotowych lokalizacjach i tego co jest celem szczegółowym Programu - zachęcanie do korzystania.
 
Cele szczegółowe mikroprojektu:
Zadefinowany cel szczegółowy projektu brzmi:
„Zachęcanie do korzystania z dziedzictwa naturalnego i kulturowego naszych mieszkańców i turystów“.
 
Poprzez realizację projektu chronimy wspólne słowacko-polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, zwiększamy poziom jego wykorzystania.
 
Zadania mikroprojektu
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa po słowackiej stronie
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa po polskiej stronie
Zarządzanie projektem, promocja – Mesto Rajec
Zarządzanie projektem, promocja – Gmina Czechowice-Dziedzice
 
Wartości mikroprojektu
– Transgraniczny efekt - Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy pomiędzy partnerami.
– Projekt przyczyni się do integracji spolnoty osób w miejscu, gdzie będzie realizowany.
– Wartość dodana jest prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w szerszym społeczeństwie, jego czasowej i przestrzennej ciągłości i podobieństwa procesów kulturowych w regionie tranzgranicznym.
 
W związku z tym projektem sie przyczyna do rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy.
 

Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
 
 
Prílohy:
Názov mikroprojektu:
 
Poľsko-slovenské cesty dedičstva.
 
Program:
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Financovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja:
85 % 91 536,27 eur
Prostriedky zo štátneho rozpočtu:
10 % 8 564,25 eur
Vlastný vklad:
5 % 7 589,22 eur
Celková hodnota mikroprojektu:
100 % 107 689,74 eur
 
Mikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 
Vedúci partner – žiadateľ:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
 
Obdobie realizácie projektu:     01/2018 – 12/2018
 
Opis projektu:
Mesto Rajec a Gmina Czechowice–Dziedzice sa nachádzajú v oprávnenom území programu, spája ich značená existujúca turistická cyklotrasa, ktorá je najmä budovaná Žilinským samosprávnym krajom (vedie zo Žiliny do Bielsko-Bialej). Zo Žiliny vedie cyklotrasa Rajeckou dolinou až do Rajca, v Poľsku sú zase cyklotrasy z Bielska do Czechowic.
Samosprávy nadviazali spoluprácu pred niekoľkými rokmi, týkala sa aktivít ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, podujatí s mládežou, športu a podobne. Úspešne pokračovala predložením projektu v rámci I. výzvy na mikroprojekty PL-SK, vďaka čomu dôjde k rozšíreniu cezhraničnej trasy o náučný chodník v Rajci.
Vzhľadom na vysoký potenciál prírodného a kultúrneho dedičstva u partnerov a nízky stupeň jeho využitia, majú partneri stále čo robiť, aby podporovali jeho využitie, rozšírili turistickú infraštruktúru a tvorili cezhraničné výstupy a produkty.
Czechowice-Dziedzice chcú taktiež rozšíriť existujúcu trasu o náučný chodník, pretože majú množstvo historicky cenných objektov, či už prírodných alebo vybudovaných, chýba však ich označenie, popis, aby obyvatelia a turisti (domáci i zahraničný) sa o týchto pamiatkach dozvedeli a ho využívali. Absentuje tu tiež využívanie moderných IKT technológií, na prezentáciu, zachovávanie spoločného dedičstva.
Mesto Rajec chce existujúci cezhraničnú trasu vylepšiť, nakoľko na nej stále absentujú prvky infraštruktúry, ktoré by zvýšili využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a to i s využitím moderných IKT nástrojov (vyhliadková veža, QR kódy).
Obaja partneri teda majú čo domácim obyvateľom i návštevníkom v medzinárodnom kontexte čo ponúknuť, je potrebné realizovať činnosti na zachovanie a prezentáciu nášho prírodného i kultúrneho dedičstva.
Dôležitým prvkom spoločnej histórie nášho pohraničia sú remeslá. Postupne zanikajú, najmä mladí ľudia o nich nič nevedia, v regióne chýbajú činnosti na ich prezentáciu a najmä praktické príležitosti, aby obyvatelia tieto remeslá spoznali a sami si vyskúšali tieto činnosti.
Snahou projektu je túto situáciu vyriešiť, dobudovať chýbajúce zázemie na zvýšenie využívania prírodného a kult. dedičstva, zapojenie obyvateľov s dôrazom na mládež do aktivít (workshopov) zachovania tradičných remesiel ako i spoznávania regiónu a jeho dedičstva.
 
Hlavný cieľ:
„Spoločná ochrana nášho Pl-SK dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie“ Cieľ projektu je plne v súlade so špec. cieľom Programu. Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území s bohatým potenciálom prírodného a kultúrneho dedičstva. Potenciál dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt.
Partneri projektu chcú vybudovať/doplniť vyznačením pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov turistickú trasu / náučný chodník, ktorá by viedol z existujúcej cezhraničnej PL-SK trasy. U VP by to bolo doplnenie existujúcej trasy vyznačenej tabuľami o nálepky s QR kódmi,ktoré rozšíria textový popis o dedičstve a výstavba vyhliadkovej veže. U P1by to bol nový úsek turistickej trasy spočívajúci v rozšírení o náučný chodník vyznačenie objektov tabuľami obsahujúcimi tiež QR kódy, za ktorými je internetová stránka rozširujúca popis dedičstva, resp. navigácia kam chodník ďalej vedie.
Cieľ projektu bude napĺňaný i cezhraničnými aktivitami pre obyvateľov – spoznávanie cezhraničného regiónu cez výmenné pobyty vrátane workshopov tradičných remesiel pre mládež. Po trasách u partnerov budú informačné/náučné tabule,ktoré budú informovať o faune, flóre regiónu, histórii. Na znásobenie efektu budú tabule obsahovať QR kódy, ktoré umožnia získavať pre turistov ďalšie informácie. V rámci projektu zorganizujeme spoločné cezhraničné podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, ktoré budú využívať vybudovanú infraštruktúru.
Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou mäkkých aktivít dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite a teda čo je špecifickým cieľom Programu - zintenzívnenie jeho využívania.
 
Špecifické ciele mikroprojektu:
Zadefinovaný špecifický cieľ projektu znie: „Zintenzívnenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva našimi obyvateľmi a turistami“ Realizáciou projektu ochraňujeme spoločné poľsko-slovenské kultúrne a prírodné dedičstvo, zvyšujeme úroveň jeho využívania.
 
Úlohy mikroprojektu:
Aktivity zachovania dedičstva na slovenskej strane
Aktivity zachovania dedičstva na poľskej strane
Riadenie a propagácia mikroprojektu – Mesto Rajec
Riadenie a propagácia mikroprojektu - Gmina Czechowice – Dziedzice
 
Hodnoty mikroprojektu:
• Cezhraničný efekt – realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi.
• Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný.
• Pridanou hodnotou je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva širšej spoločnosti, jeho časovej a priestorovej spojitosti, ako aj podobnosti kultúrnych procesov v cezhraničnom regióne.
 
Projekt teda prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa