Verejná vyhláška - Oznámenie o začati stavebného konania - Obec Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba
Stavebný úrad
Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba
 
číslo: O 0075/00016/2018/W
V Rajeckých Tepliciach dňa 17.01.2018
Vybavuje: Ivana Szmeková
č. tel. 0411 507 04 12; ivana.szmekova@rajecke-teplice.sk
 
Vec: Oznámenie o začati stavebného konania.
 
Stavebník: SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
zastúpená Ing. Ľubomírom Kollárikom, Vápenická 310/18, 971 Ol Prievidza v zastúpení Máriou Dubovcovou, Turie 502, 013 12 Žilina (ďalej len "stavebník") podal dňa 23.10.2017 na Obec Kamenná Pobuba žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy stavby: "Kamenná Poruba - horný koniec: rekonštrukcía NN siete"
Objekty: SO 01 - Rekonštrukcia NN siete
navrhovanej na pozemkoch - Iiniová stavba (od: lokalita Kamenná Poruba • horný koniec, 4-stÍpova trafostanica č. 4108 cez dolinu Porubská po: lokalita Rajec - ústie doliny Glozová), katastrálne územie Kamenná Poruba a Rajec.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Kamenná Pomba, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania.
Stavebný úrad nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň: 13.02.2018 o 10:00 hod., ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Kamennej Porube, Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Pomba na l. poschodí.
Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach, Nám. SNP 29/1 na referáte územného plánovania a stavebného poriadku na l. poschodí č. d. 68 cez stránkové dni, počas pracovnej doby.
 
Príloha
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa