Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 15. januára 2018
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
     na rok 2018 – RO č. 1/2018
2. Prenájom nebytových priestorov
 
 
 
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa