Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j.01/3445/2017
dňa 14.12.2017
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO : 34347470
 
Podal dňa 13.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
 
Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )
 
Stavba obsahuje :
- bytový dom
- prístrešok komunálneho odpadu
- komunikácie a spevnené plochy
- sadové úpravy
- prípojky inž. sietí
- verejné osvetlenie
 
Na stavbu bolo Mestom Rajec vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby
pod č. 01/3109/2017/UR/22-Ďu dňa 12.12.2017
 
v meste Rajec, ul. Hollého v katastrálnom území Rajec
na pozemku parcel. číslo 1103/5, 1103/2, 1103/1, 1103/4, 1101/1, 1101/17
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 3a posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §62 stavebného zákona a v súlade s ust. §61 ods. 2, 3, 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 12.1.2018, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec, kancelária č. 3 na 1. poschodí v stránkové dni.
 
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 0415076515
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa účastníkom konania :
Ing. Viliam Čech, K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov
Fabana Ján, J. Kráľa 767, Rajec
Pauliny Ľubomír, Kostolná 53, Rajec
Paulinyová Linda, Hollého 183, Rajec
Betinská Jarmila, Veľká Čierna 131, Rajec
Ing. arch. Marián Ferjo, TRISTÁN studio s.r.o., Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec
 
Dotknutým orgánom :
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
SSE – D. a.s. Pri Rajčanke 2927, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
OÚ ŽP - EIA, OH, ŠVS, OPaK, Ovzd., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 44, Žilina
Bineko s.r.o., Javorova 164, Rajec
Orange Sl. a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
UPC Broadband Sl. s.r.o., Na Závaží 857/7, Žilina
 
Formou verejnej vyhlášky :
vlastníci na parc. C KN č. 2125/1
spoluvlastníci na parc. C KN č. 1103/4
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa