PRIMÁTOR MESTA RAJEC

dňa: 11. decembra 2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Návrh programu:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
3. Prerokovanie návrhov VZN
4. Návrh Zásad financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
5. Návrh na zrušenie Smernice o správnych poplatkoch osvedčovania podpisov
6. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2018
    Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020
   Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
   na roky 2018 – 2020.
7. Kúpa, prenájom nehnuteľnosti
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2018.
9. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie
    od 12.októbra 2017 do 14. decembra 2017
10. Interpelácie
11. Diskusia
12. Rôzne
 

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa