PRIMÁTOR MESTA RAJEC

dňa: 09. októbra 2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Návrh programu:
1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
4. Návrh VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
5. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2016:
    a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
    b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
    c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
    d) Výročná správa Mesta Rajec za rok 2016
    e) Výrok audítora
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 45/2017
    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
    na rok 2017 – RO č. 45/2017
7. Prenájom nehnuteľností
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2014
9. Personálne otázky
10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie od 17. augusta 2017
     do 12. októbra 2017)
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa