Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 26.9.2017

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
Návrh - Príloha č. 5 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu Určenie výšky nájomného v dome s. č.151 (17 b. j.)
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písnl. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o n1ajetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer budúceho prevodu majetku mesta odpredajom a to :
 
KNC parcela Č. 1316/1 - ostatné plochy o výmere 9 m2, ktorá vznikne odčlením od KNC parcely č. 1316/1 o celkovej výmere 2376 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1500 pre potreby výstavby stavby: 9675 - RAJEC - ul. Hollého - Zahustenie TS rieke Rajčanka za areálom NDŽ, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánon1 po realizácii výstavby stavby v prospech budúceho kupujúceho Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151
Príloha: Zverejnenie zámeru plné znenie a snímka z mapy
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa