Výzva na predloženie cenovej ponuky - nové osobné motorové vozidlo

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00 321 575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Štatutárny orgán: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Ing. Ján Jasenovec PhD, 041/5076517
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba : Ing. Lucia Rybárová, referent VO, 041/5076516
 
2. Predmet obstarávania
Názov zákazky: Nové osobné motorové vozidlo
Druh zákazky: tovar
CPV: 34110000-1 Osobné automobily; 34100000-8 Motorové vozidlá
 
Opis predmetu zákazky:
Minimálne technické parametre:
Názov parametra - Minimálna požadovaná hodnota*
Objem motora 1 598 cm3
Výkon motora 75kw
Priemerná kombinovaná spotreba paliva 6,3/8,2
Objem batožinového priestoru 3000 dm3
Záruka 36 mesiacov
* Technické informácie vychádzajú z vozidla Dacia Dokker výbava Arctica
 
Minimálna technická špecifikácia a výbava:
• Osobné motorové vozidlo 5- miestne
• Palivo: benzín/LPG
• Vybavenie s LPG
• Farba vozidla: biela
• Zadné sedadlá delené
• Aktívna a pasívna bezpečnosť: airbag vodiča a spolujazdca, ABS, ESC, EBV, AFU, asistent rozjazdu do kopca, trojbodové bezpečnostné pásy
• Klimatizácia, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, kontrola tlaku v pneumatikách
• Doplnková výbava – ťažné zariadenie s montážou, strešný nosič s montážou, povinná výbava komplet, vanička do batožinového priestoru, sada zimných pneumatík s plechovými diskami.
 
Požadované zmluvné dojednania:
• Cena musí byť stanovená vrátane dopravy na miesto plnenia do sídla verejného obstarávateľa, kde bude vozidlo aj prevzaté.
• Dodanie motorového vozidla, ktorého technické špecifikácie a technické vlastnosti nebudú zhodné so všetkými technickými špecifikáciami a vlastnosťami uvedenými v tomto zadaní bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom s následným neuzavretím kúpnej zmluvy.
• Vzdialenosť autorizovaného servisu - maximálne 25 km od sídla objednávateľa.
• Požaduje sa dodať nové, nepoužívané vozidlo.
• Cena vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
• Lehota dodania: do 4 mesiacov
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 083,33 eur bez DPH
Miesto plnenia: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
3. Termín dodania predmetu obstarávania: lehota dodania do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvného vzťahu
 
4. Typ zmluvy: na predmet obstarávania bude vyhotovená Kúpna zmluva
 
5. Podmienky účasti v prieskume trhu, obsah ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Kompletne ocenený predmet zákazky
b) Identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, kontaktné údaje)
c) Doklad o oprávnenosti poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (fotokópia)
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže preložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
V prípade, ak uchádzač nedisponuje platným oprávnením dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Spôsobilosť na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác uchádzač preukazuje priložením fotokópie dokladu o oprávnenosti dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce k predloženej cenovej ponuke, resp. verejný obstarávateľ si túto spôsobilosť overí vo verejne prístupných registroch – Obchodný register, Živnostenský register.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b. výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
c. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a montážou predmetu zákazky.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
 
7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: V stredu, 06.09.2017o 9.00 hod.
Predĺženie lehoty na predkladanie cenových ponúk do 18.09.2017 - 10.00 hod.
Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača a s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (fotokópia) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom: „NÁZOV ZÁKAZKY“, s označením „DO RÚK – meno kontaktnej osoby“ a s nápisom „NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať adresu odosielateľa. Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa do podateľne alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do 15,00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom pre potreby zaslania cenovej ponuky je potrebné zaslať ponuku na e-mail msu@rajec.sk a do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Názov zákazky“ – súťaž.
 
8. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, verený obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
Finančný limit verejného obstarávateľa pre potreby tejto zákazky je 13 000,00 eur s DPH.
 
9. Ďalšie informácie
Ponuky sú viazané do: 30.9.2017 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
Víťazná ponuka bude predbežne akceptovaná na dodanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba bude realizovaná na základe fakturácie vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Mesta Rajec.
 
 
V Rajci, dňa 23.8.2017 
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa