Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. august 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
dňa: 14. augusta 2017
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
3. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec
4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta
    Rajec za I. polrok 2017
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec
    a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2017
5. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
    a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
6. Výstavba nájomného bytového domu
7. Prenájom nehnuteľností
8. Prerokovanie Protokolu NKÚ o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy obcí a miest
9. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník Mestskej polície v Rajci
10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne
 
 
Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa