Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Nazwa mikroprojektu:
 
Edukacyjna ścieżka
"Wokół Rajeckiego zamku"
 
Współfinansowanie:
Europejsky fundusz regionalnego rozwoju:
85 % upowaznione wydatki 31 963,70 euro
Środki z budżetu państwa: 10% upowaznione wydatki
3 760,43 euro
Wkład własny: 5% upowaznione wydati 1 880,23 euro Całkowita wartość mikroprojektu: 100 % 37 604,36 euro
 
Mikroprojekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
Partnerzy mikroprojektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca:
Miasto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Republika Słowacka, www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II, Czechowice-Dziedice 43502, Polska, www.czechowice-dziedzice.pl
 
Okres realizacji projektu: 05/2017 – 04/2018
 
Zawartość projektu:
Miasto Rajec i Gmina Czechowice-Dziedzice nawiązała współpracę kilka lat temu. Spotkania dotyczące działań ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wydarzenia dla młodzieży, sportu i tak dalej. Między partnerami jest zaznaczony istniejący turystyczny szlak rowerowy, który byl wybudowany głównie województwem Żylinskim (prowadzi z Żyliny do Bielsko-Białej). Szlak rowerowy prowadzi równiez z Zyliny przez doline Rajecka az do Rajca, v Polsce również jest trasa rowerowa która wiedzie z Bielska do Czechowic.
Partnerzy projektu chcą realizacja działań projektowych, aby przyczynić się do budowy kolejnego odcinka trasy turystycznej, w formie ścieżki edukacyjnej. Tym znacznie poprawi sie zagospodarowanie okolicy i jej atrakcyjności turystycznej, w szczególności w odniesieniu do historii.
Okazja, aby zrealizować ten projekt, daje nam odkrycie szczątek prawdopodobnie Rajeckiego zamku. Projekt ma na celu promowanie i wyeksponowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wspieranie działań związanych z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Ścieżka edukacyjna ma prowadzić od końca istniejącej transgranicznej trasy z centra miasta Rajec, około basenu Veronika az do znaleziska Rajeckiego zamku. Na tej trasie zostaną umieszczone tablice informacyjne / edukacyjne, które będą informować o faune i florze regionu i historii. Na zwiększenie wykorzystania naturalnego dziedzictwa tu będzie wybudowana replika umocnień zamkowych. Stworzeniem infrastruktualnych warunkow do rekreacji, wzniknie przestrzeń do rozwoju turystyki w Rajeckiej doline.
 
Cele projektu:
Głównym celem:
Pod względem sytuacji v gminach partnerskich był główny cel określony:
„Zachowując naszą historię, dziedzictwa kulturowego i ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego.“
Cel szczegółowy:
Cel szczegółowy - „Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszych przodków i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń“.
 
Działania w ramach projektu:
– Zbudovanie edukacyjnej ścieżki w miejscowości Rajec az do Rajeckiego zamku – poprzez informacyjne tablice.
     Okres realizacji: 05/2017 – 10/2017
– Workshop - Badania archeologiczne na zamku Rajec i prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego partnerow projektu.
     Okres realizacji: 05/2017 – 04/2018
– Działania miękkie (zarządzanie projektem, promocja)
 
Wartości mikroprojektu
– Transgraniczny efekt - Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy pomiędzy partnerami.
– Projekt przyczyni się do integracji spolnoty osób w miejscu, gdzie będzie realizowany.
– Jest to ważny wpływ transgraniczny na młodsze pokolenia, które będą współpracować w zakresie odbudowy dziedzictwa kulturowego, podczas warsztatów zdarzeń wydarzenia workshopu.
– Zwiększy sie liczba turystów w naszych miascowoścach, których przyciągną atrakcyjne ofertęy turystyczne i możliwość realizować wypoczynek.
– Wartość dodana jest prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w szerszym społeczeństwie, jego czasowej i przestrzennej ciągłości i podobieństwa procesów kulturowych w regionie tranzgranicznym.
 
W związku z tym projektem sie przyczyna do rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy.
 
Załączniki:
- Plan ścieżki edukacyjnej
- Mala architektura-miejsce do odpoczynku
- Mala architektura-palisady
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Prílohy:
Názov mikroprojektu:
 
Náučný chodník
"Okolím Rajeckého hradu"
 
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % oprávnených výdavkov 31 963,70 eur
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 10 % oprávnených výdavkov 3 760,43 eur
Vlastný vklad: 5 % oprávnených výdavkov 1 880,23 eur
Celková hodnota mikroprojektu: 100 % 37 604,36 eur
 
Mikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu  Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 
Partneri mirkoprojektu:
Vedúci partner – žiadateľ:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
www.czechowice-dziedzice.pl
 
Obdobie realizácie projektu: 05/2017 – 04/2018
 
Opis projektu:
Mesto Rajec a Gmina Czechowice –Dziedzice nadviazali spoluprácu už pred niekoľkými rokmi. Stretnutia sa týkajú aktivít ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, podujatí s mládežou, športu a podobne. Medzi partnermi je značená existujúca turistická cyklotrasa, ktorá je budovaná najmä Žilinským samosprávnym krajom (vedie zo Žiliny do Bielsko-Bialej). Zo Žiliny vedie cyklotrasa Rajeckou dolinou až do Rajca, v Poľsku sú zase cyklotrasy z Bielska do Czechowic.
Partneri projektu chcú realizáciou aktivít projektu prispieť k vybudovaniu ďalšieho úseku turistickej trasy, v podobe náučného chodníka. Výrazne sa zlepší vybavenie územia a jeho turistická atraktivita najmä s ohľadom na históriu.
Príležitosť na realizáciu tohto projektu nám dávajú aj objavené pozostatky pravdepodobne Rajeckého hradu. Projekt chce propagovať a zviditeľniť prírodné a kultúrne bohatstvo, podporiť aktivity súvisiace s ochranou a rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva.
Náučný chodník má viesť z konca existujúcej cezhraničnej trasy, z centra mesta Rajec, okolo kúpaliska Veronika až k nálezisku Rajeckého hradu. Po tejto trase budú umiestnené informačné/ náučné tabule, ktoré budú informovať o faune, flóre regiónu, histórii. Na zvýšenie využívania prírodného dedičstva tu bude vybudovaná replika hradného opevnenia.
Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít sa vytvorí priestor pre rozvoj turizmu v Rajeckej doline.
 
 
 
Ciele projektu:
Hlavný cieľ:
V zmysle východiskovej situácie v partnerských samosprávach bol hlavný cieľ zadefinovaný: "Zachovanie našej histórie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva."
Špecifický cieľ:
Špecifický cieľ - „Zintenzívniť využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva našich predkov a jeho zachovanie pre ďalšie generácie“.
 
 
Aktivity projektu:
- Vybudovanie náručného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou informačných tabúľ.
   Obdobie realizácie: 05/2017 - 10/2017
- Workshop - archeologický výskum na Rajeckom hrade a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnerov projektu.
    Obdobie realizácie: 05/2017 – 04/2018
- Mäkké aktivity (riadenie projektu, propagácia)
 
 
Hodnoty mikroprojektu:
- Cezhraničný efekt – realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi.
- Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný.
- Dôležitý je cezhraničný vplyv na mladšie generácie, ktoré budú spolupracovať pri obnove kultúrneho dedičstva, počas podujatia workshopu.
- Hmatateľný bude i nárast turistov v našich obciach, ktorých pritiahne zatraktívnená ponuka cestovného ruchu a možnosť realizovať voľnočasové aktivity.
- Pridanou hodnotou je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva širšej spoločnosti, jeho časovej
  a priestorovej spojitosti, ako aj podobnosti kultúrnych procesov v cezhraničnom regióne.
 
 
 
 
Projekt teda prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice.
 
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa