Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25. mája 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 22. mája 2017
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
3. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie DV
   a) Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2016
   b) Predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie
       Domov vďaky za rok 2016
4. Rozbory rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS
5. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2016
    a) Inventarizácia k 31.12.2016 – správa UIK
    b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2016
    c) Poznámky k 31.12.2016
    d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2016
      Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a MZ Mesta Rajec
      Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2016
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
    nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016 na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MS a dieťa školských zariadení
    zriadených na území mesta Rajec
8. Predloženie návrhu na prijatie dlhodobého úveru Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre
    prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2017 – investičný úver
9. Návrh na použitie rezervného fondu Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov
    rezervného fondu mesta
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 16/2017
    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta
     na rok 2017 – RO č. 16/2017
11. Predaj, prenájom nehnuteľností
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017
13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie od 10. 3. 2017 do 25. 5. 2017.
14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební
      Základnej školy, Lipová 2, Rajec
15. Interpelácie
16. Diskusia
17. Rôzne
 
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa