Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-25.5.2017

... úplné znenie          
Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2016 o určení výšky príspevku spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mieste v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
časť pozemku KN C parcelu č. 1040/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Rajec. Pozemok KN C parcela č. 1040/1 je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1 zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi:
BINEKO spol, s.r.o. so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO: 36 013 391 zastúpená Ing. Ivanom Bajzíkom, Ľubomírom Pialom konateľmi spoločnosti
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
pozemok KNC parcela č. 703/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m², ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 703/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 995 m² evidovanej na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 43432611-060/2017 zo dňa 27.04.2017, ktorý vyhotovil Ing. Radomír Blažek – Geodetic v prospech žiadateľa:
Miroslava Vereša, bytom Hlavná 412, 013 14 Kamenná Poruba
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa