HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA
 
Meno a priezvisko
Hlavnej kontrolórky mesta Rajec
Telefón e-mail
 
Mgr. Jarmila Šutá
+421 41 507 65 34
 
hlavny.kontrolor@rajec.sk
jarmila.suta@rajec.sk
 
1. Postavenie, pôsobnosť a rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta upravuje § 18, 18a až 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
2. Hlavná kontrolórka plní aj ďalšie úlohy určené jej najmä:
zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.
3. Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolnú činnosť podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti, ktorý jej schvaľuje metské zastupiteľstvo polročne. Návrh plánu kontrolnej činnsoti býva zverejnený na úradnej tabuli mesta v termíne 15. dní pred jeho schválením metským zastupiteľstvom.
4. Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel určených zákonom NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajec, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec dňa 9.3.2017 uznesením č. 97/2017.
5. Hlavná kontrolórka mesta pri svojej činnosti okrem iného:
analyzuje výsledky svojej kontrolnej činnosti a využíva ich na preventívne účely ( upozornenia, odporúčania, uplatnenia poradného hlasu a pod.),
kontroluje vybavovanie sťažností a petícií občanov vo veciach patriacich do pôsobnosti mesta,
zameriava svoju kontrolnú činnosť na oblasti, kde možno predpokladať častejší výskyt alebo väčší význam nedostatkov a na oblasti, v ktorých nastala legislatívna zmena, ktorá má dopad na výkon činnosti mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
 
(pre zobrazenie dokumentov kliknite na odkaz)
(pre zobrazenie dokumentov kliknite na odkaz)
(pre zobrazenie dokumentov kliknite na odkaz)
   
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa