MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00
Utorok 8:00-11:00  
Streda 8:00-11:00 12:00-16:00
Štvrtok 8:00-11:00  
Piatok 8:00-11:00 12:00-14:00
 
Kontakty:
Adresa: Mestský úrad email: primator@rajec.sk
  Námestie SNP č. 2/2   prednosta@rajec.sk
  015 22 Rajec   msu@rajec.sk
  podatelna@rajec.sk
      hlavny.kontrolor@rajec.sk
      mestska.policia@rajec.sk
      webmaster@rajec.sk
   
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
 
VEDENIE MESTA
Primátor mesta Ing. Milan Lipka 041-5076521 primator@rajec.sk
milan.lipka@rajec.sk
Prednosta Ing. Ján Jasenovec PhD. 041-5076517 prednosta@rajec.sk
jan.jasenovec@rajec.sk
Podateľňa
Sekretariát primátora mesta a prednostu mestského úradu
Blanka Porubčanská 041-5076519
041-5422030
fax - 041-5422224
podatelna@rajec.sk
msu@rajec.sk
blanka.porubcanska@rajec.sk
Hlavný kontrolór Ing. Bibiána Sekáčová 041-5076534 hlavny.kontrolor@rajec.sk
bibiana.sekacova@rajec.sk
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY A MATRIKY
Poverená vedením
Alena Uríková 041-5076526 alena.urikova@rajec.sk
Referát evidencie obyvateľov Jitka Uhláriková 041-5076511 jitka.uhlarikova@rajec.sk
Referát správy budov, Referát CO, PO, BOZP a prevádzky techniky
Viktor Filo 041-5076511 viktor.filo@rajec.sk
Evidencia majetku a prenájom nehnuteľností Ing. Miroslava Hodasová 041-5076511 miroslava.hodasova@rajec.sk
Matrika Ľubica Cesneková 041-5076513 lubica.cesnekova@rajec.sk
SOcÚ sociálne služby a opatrovateľská služba Mgr. Edita Ondríková
041-5076520 edita.ondrikova@rajec.sk
Informatik Slavomír Kalma
041-5076533
0910-908900
slavomir.kalma@rajec.sk
webmaster webmaster@rajec.sk
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca oddelenia
Ing. Ivana Bahledová  041-5076522 ivana.bahledova@rajec.sk
Referát regionálneho rozvoja a verejného obstarávania
Mgr. Miroslava Mihalcová
( t.č. MD)
Ing. Lucia Rybárová
041-5076516 lucia.rybarova@rajec.sk
Odborný referent - špecialista Bc. Júlia Tomčíková
 
0918592964
 
julia.tomcikova@rajec.sk
Správa bytov Bc. Janka Ľudvíková 041-5076516 janka.ludvikova@rajec.sk
Ochrana prírody,tokov,údržby zelene, rybárstva a poľnohospodárstva; Zamestnanci údržby a Aktivačných prác ÚPSVaR Žilina Andrea Rybáriková
041-5076512
0915348200
andrea.rybarikova@rajec.sk
Údržba budov v majetku mesta, technický dozor stavieb v majetku mesta.  Ing. Peter Uhlárik
041-5076523
0905364022
peter.uhlarik@rajec.sk
Údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a mestských komunikácií a dopravného značenia Štefan Albert
041-5076523
0905368065
stefan.albert@rajec.sk
Odpadové hospodárstvo,ovzdušie a evidencia podnikateľov Ing. Peter Dubec
041-5076523
0917518110
peter.dubec@rajec.sk
Stavebný úrad Mesta Rajec Ľudmila Ďurčanská 041-5076512 ludmila.durcanska@rajec.sk
Stavebný úrad obcí - spoločného obecného úradu -
Veľká Čierna, Malá Čierna, Kľače, Jasenové, Zbyňov, Konská
Ing. Dita Jarinová 041-5076515 dita.jarinova@rajec.sk
Stavebný úrad obcí - spoločného obecného úradu -
Šuja, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany
Ing. Miroslava Lőrincová 041-5076515 miroslava.lorincova@rajec.sk
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
Poverená vedením
Ivana Zbýňovcová
041-5076514 ivana.zbynovcova@rajec.sk
Referát rozpočtu Ing. Monika Brezániová 041-5076525 monika.brezaniova@rajec.sk
Referát poplatkov, daní a exekúcie Bc. Miroslava Domanická 041-5076524 miroslava.domanicka@rajec.sk
Referát účtovníctva Dana Galková 041-5076525 danka.galkova@rajec.sk
Referát miezd a daní Alena Majerčíková 041-5076524 alena.majercikova@rajec.sk
Správa škôl a školských zariadení Ivana Zbýňovcová 041-5076520 ivana.zbynovcova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad - PaM Zuzana Chupáňová 041-5076518 zuzana.chupanova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad - PaM Zuzana Šenkárová 041-5076518 zuzana.senkarova@rajec.sk
Správa majetku a zákaziek s nízkou hodnotou Emília Špániková 041-5076531 emilia.spanikova@rajec.sk
Pokladňa Zuzana Jančovičová 041-5076531 zuzana.jancovicova@rajec.sk
ODDELENIE KULTÚRY
Poverená vedením
Anna Tordová
041-5422067 anna.tordova@rajec.sk
Kultúrno-osvetový pracovník
Jaroslav Kopera
041-5424703 kniznica.rajec@rajec.sk
Kultúrno-osvetový pracovník
Eva Pekná
041-5424703
0910923575
eva.pekna@rajec.sk
Kultúrno-osvetový pracovník
Zuzana Ščasná
041-5424703
0910923575
zuzana.scasna@rajec.sk
Pomocný pracovník
  041-5424703  
MESTSKÁ POLÍCIA
Poverený vedením
Ing. Rastislav Ťažký
159-tiesňové volanie

0907-631403

041-5076530

041-5076532
Príslušnici MsP
Bc.  Maroš Koleda
       Michal Liška
Mgr. Peter Šimkovič
       Jozef Pekara
mestska.policia@rajec.sk
 
naspäť
Mestský úrad - informačný blok; úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa